Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Veľká multimediálna prednášková a seminárna učebňa. Je určená pre spoločné doktorandské semináre KE pracovísk, obhajoby dizertačných prác, prednášky pre študentov TU a UPJŠ. Videokonferenčné multimediálne vybavenie miestnosti rozšíruje možnosti jej použitia aj pre výučbu na diaľku a možnosti pasívneho aj aktívneho sledovania doktorandských obhajob a z miestnosti je sprístupnené pripojenie k virtualizačným výukovým centrám predovšetkým pre sledovanie praktických ukážok ako súčasť prednášok pre väčší počet študentov.