Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Viruálna učebňa mikroštruktúrnych analýz Poskytuje vzdialený prístup k aplikáciám pre výuku práce s elektrónovým mikroskopom Jeol a RTG Philips. ÚMV realizuje výučbu ovládania prístrojov a vyhodnocovania dát v on line režime. Zriadením virtualizačného centra s identickým softvérovým vybavením ako majú používané prístroje sa mnohonásobne zefektívnila pedagogická činnosť.