Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Multimediálna cvičebňa mechanochémie a nanotechnológií: Je vybavená prístrojmi citlivými na otrasy a prašnosť. Po jednotlivých uzloch mechanickej a mechanochemickej prípravy študovaných materiálov mikroskop umožní priame sledovanie mikroskopických zmien a zároveň ich štatistické vyhodnocovanie.