Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Multimediálna učebňa pre doktorandov: Je vybavená prezentačnou, videokonferenčnou a komunikačnou technikou. Slúži študentom počas seminárov, prednášok, ďalej ako študovňa pre doktorandov a na vzdialené sledovanie obrazu zo stereomikroskopu, z vysokorýchlostnej kamery a z digitálnej HD-kamery z cvičební edukačného centra geovedných bio- a nanotechnológií.