Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Virtuálna učebňa geotechniky: Je vybavená zariadením pre prezentácie a konanie prednášok a seminárov v menších skupinách študentov. Počítačové vybavenie výukového pracoviska a trenažér pre ovládanie malého vrtného standu umožňuje získavanie meraných údajov, archiváciu a štatistické spracovanie údajov získaných pri laboratórnych pokusoch a zároveň simuláciu vŕtacieho procesu, čo umožňuje jednoduché vysvetľovanie základných a sprievodných procesov rozpojovania hornín vŕtaním.