Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ústav geotechniky SAV

Útav geotechniky SAV je svojím zameraním do oblasti základného a aplikovaného výskumu rozpojovania hornín, úpravy nerastných surovín a odpadov, mechanochémie, minerálnych biotechnológií a ochrany životného prostredia súvisiaceho s banskou činnosťou výnimočný a svojho druhu jediný na Slovensku.

SO-08 Hala ústavov SAV, Watsonova 45 (ÚGt SAV)

SO-09 Budova ústavov SAV, Watsonova 45 (ÚGt SAV)

Watsonova 45
043 53 Košice
Slovenská republika