Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Multimediálna učebňa bioinformatiky: Softvérové vybavenie požadované pre výuku bioinformatiky v rámci štúdia zahŕňa všetky stupne bioinformatických analýz od analýzy chromatogramov získaných pri analýze sekvencií DNA, cez komplexný softvér pre analýzu a následnú manipuláciu získaných nukleotidových sekvencií umožňujúci cielenú prípravu nových rembinantných DNA molekúl. Súčasťou tohto programového balíka je aj lokálna kópia databázy DNA sekvencií GenBank. kontakt: doc. RNDr. Peter Pristaš, PhD. mail: pristas@saske.sk, tel. 0557287842