Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV bol založený v r. 1969 a je jediným pracoviskom základného výskumu na Slovensku zaoberajúcim sa fyziológiou hospodárskych zvierat. Výskum je zameraný na fyziológiu tráviaceho traktu a molekulárnu diagnostiku komenzálnej mikroflóry   vo vzťahu  ku zdravotne nezávadným potravinám, ochrane zdravia zvierat a ľudí.

SO-01 Prevádzkové laboratóriá, Pri hati 10 (ÚFHZ SAV)

SO-02 Fyziologické laboratóriá, Pri hati 10 (ÚFHZ SAV)

 SO-03 Budova ústavov SAV, Šoltésovej 4-6 (ÚFHZ SAV)

 

  Šoltésovej 4-6
040 01 Košice
Slovenská republika