Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Multimediálna cvičebňa pre biofyzikálnu chémiu a biochémiu Cvičebňa je využitá pre oboznámenie študentov s najnovšími poznatkami z oblasti štúdia biomakromolekúl. Študenti majú možnosť nasnímať, digitalizovať a vyhodnotiť namerané dáta pomocou špecializovaného softwaru. Ide hlavne o kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu rôznych analógových dát (gely, spektrá a pod.). Uvedený prístup podstatne zvyšuje kvalitu laboratórnych cvičení študentov.