Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Multimediálna cvičebňa paralelného programovania a počítačovej grafiky: Účelom cvičebne je výučba simulačných metodík pre kozmofyzikálne aplikácie, ako aj výučba analýzy družicových meraní osobitne energetických častíc nižších energií. Počítačová grafika s 3D podporou pre vizualizáciu posunie učebňu na interdisciplinárnu úroveň s možnosťou vizualizácie aj molekulárnych dejov v iných oblastiach, napríklad v biofyzike ako aj v ďaľších „bio“ disciplínach. kontakt: Ing. Igor Strharský mail: strharsk@saske.sk, tel. 0557204123