Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Multimediálna termoanalytická cvičebňa: Metódy termickej analýzy sú na pracovisku široko využívané pri riešení praktických úloh spojených s charakterizáciou nových materiálov a ich štruktúrnej stability. kontakt: RNDr. Kornel Csach, CSc. mail: csach@saske.sk, tel. 0557922210