Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Multimediálna učebňa pre doktorandov II: Učebňa pre doktorandov a študentov magisterského štúdia, v ktorej môžu prednášajúci a študenti využívať pokrokové elektronické formy prezentácie a vizualizácie – výukové notebooky pripojené na WiFi sieť umožnia viesť aj školenia v odbore informačných technológií.