Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Multimediálna cvičebňa laserovej chemickej fyziky a optických javov: V tejto cvičebni sú študenti školení v oblasti laserovej fyziky a optických javov s aplikačným výstupom do chemickej fyziky a polymérnej a koloidnej nanotechnológie. Cvičebňa je demonštračným a tréningovým výukovým počítačovým pracoviskom na získavanie, spracovávanie a archivovanie dát absorbčnej schopnosti pokročilých materiálov. kontakt: RNDr. Marián Sedlák, DrSc. mail: marsed@saske.sk, tel. 0557922245