Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Multimediálna učebňa pre doktorandov I: Učebňa pre doktorandov poskytuje prostriedky na modernú interaktívnu výučbu fyziky a informatiky. Videokonferenčné prostriedky sprístupňujú prednášky konané na iných (aj zahraničných) pracoviskách a prednášajúcim dajú možnosť osloviť siršie publikum. Sieťové pripojenie k LAN dovoľuje lektorom diaľkovo riadiť demonštračné experimenty a zobrazovať získané výsledky a poskytne diaľkový prístup na porady medzinárodných experimentálnych kolaborácií.