Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Multimediálne praktikum pre výučbu nanomanipulácií Vybudovanie cvičebne nanomanipulácií predstavuje zavedenie úplne nového špeciálneho praktika, ktoré má ambíciu dať študentom najmä praktické skúsenosti s nanomanipuláciami – úplne novým fyzikálno-technologickým smerom. Ide na Slovensku o prvé experimentálne praktikum v oblasti fyziky a techniky nanomanipulácií. kontakt: Mgr. Pavol Szabó, CSc. mail: pszabo@saske.sk, tel. 0556228158