Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach bol založený 1. januára 1969. Základný výskum ústavu je zameraný na fyziku kondenzovaných látok, jadrovú a subjadrovú fyziku, kozmickú fyziku a biofyziku. Ústav sídli na Watsonovej ul. 47. V priestoroch PF UPJŠ pôsobí Oddelenie fyziky nízkych teplôt. Oddelenie biofyziky a Oddelenie kozmickej fyziky sú dislokované na Bulharskej ul. 2-6, kde sú tiež Prevádzkové dielne ústavu. Oddelenie kozmickej fyziky má detašované pracovisko na Lomnickom štíte.

SO-10 Hala ústavov SAV, Watsonova 47 (ÚEF SAV)

SO-11 Výšková budova ústavov SAV, Watsonova 47 (ÚEF SAV)

SO-12 Budova ústavov SAV, Bulharská 2 (ÚEF SAV)

SO-13 Budova ústavov SAV, Bulharská 4 (ÚEF SAV)

SO-14 Budova ústavov SAV, Bulharská 6 (ÚEF SAV)

Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika