Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Multimediálna učebňa Spoločenskovedného ústavu SAV je vybavená modernou prezentačnou a videokonferenčnou technikou, a zariadením umožňujúcim účasť optimálneho počtu študentov alebo školiacich sa tak, aby mohla slúžiť ako moderná prednášková a seminárna miestnosť. Umožňuje videokonferenčný prenos na sledovanie a zdieľanie kvalitných aj medzinárodných seminárov a prednášok.