Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Spoločenskovedný ústav SAV

Idea vytvoriť výskumné pracovisko pre spoločenské vedy na východe Slovenska síce vznikla už pred rokom 1970, avšak priame rozhodnutie zriadiť Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach prijalo Predsedníctvo SAV až v júni 1972. Činnosť ústavu sa oficiálne začala dňom 1. 1. 1975. Zamestnával vtedy 18 pracovníkov, ktorí skúmali najmä politické, sociálno-ekonomické a kultúrne procesy v regióne východného Slovenska po roku 1945.

SO-15 Budova ústavov SAV, Karpatská 5 (SvÚ SAV)

Karpatská 5,
040 01  Košice 
Slovenská republika