Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Multimediálna cvičebňa histológie: Podiel výučby na pracovisku tvoria aj histologické a imunohistochemické metódy. Za účelom sú dva mikroskopy (učiteľský mikroskop a invertovaný fluorescenčný mikroskop) prepojené na IKT s možnosťou prezentácie sledovaných preparátov pomocou prezentačnej techniky