Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Multimediálna cvičebňa mikroskopie a ekologickej parazitológie Spoločná cvičebňa ekologickej parazitológie a mikroskopie je vybavená učiteľským mikroskopom a stereomikroskopom, ktoré sú prepojené na IKT s možnosťou prezentácie sledovaných preparátov pomocou prezentačnej techniky. Pre štúdium a diagnostiku parazitov a ich propagačných štádií je zvládnutie mikroskopických techník a morfologických znakov patogénov kľúčové.