Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Virtuálna cvičebňa behaviorálnych testov Na behaviorálne testovanie sa používajú rôzne bludiská, zariadenia na vyhľadávanie potravy a testovacie zariadenia na čuchové funkcie. Priebeh testov, ich záznam a vyhodnotenie sa bude prenášať naživo prostredníctvom videokonferenčnej kamery a videokonferenčného systému k študentom do seminárnej miestnosti, prípadne dištančne do vzdialených škôl. Zariadenia umožňujú objektívne hodnotenie pomocou softvérov a v spojení s videokonferenčným vybavením, spĺňajú požiadavky vybavenia moderných demonštračných učební.