Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ciele projektu

Strategický cieľ projektu

Zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu ako základu pre vytváranie vedomostnej spoločnosti, ktorá ako jediná dokáže zaistiť trvalo udržateľný rozvoj regiónu.

Investíciou do infraštruktúry vzdelávacej inštitúcie sa zlepší kvalita vzdelávacieho procesu. Vyššia kvalita vzdelávacieho procesu zefektívni a akceleruje tvorbu vzdelanostnej spoločnosti, čo prispeje k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a  tvorbe nových pracovných miest.

Väzba na príslušné ciele výzvy

Cieľom tejto výzvy je najmä podporiť investície na budovania a/alebo modernizáciu informačno-komunikačných technológií (IKT) a IKT sietí.

Vedomostná spoločnosť je jediná, ktorá v dnešnej dobe a v dobe budúcich generácií dokáže zaistiť konkurencieschopnosť na jednotnom európskom a svetovom trhu a trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Preto snahou všetkých národov je neustále zvyšovanie vedomostnej úrovne spoločnosti. Aby sme dosiahli čo najvyššiu úroveň takejto spoločnosti v čo najkratšom čase, je potreba zefektívniť učenie a učenie sa, čo sa dosiahne zavedením nových foriem vo vzdelávaní. A to je možné iba za pomoci využitia modernej IKT technológie vo vzdelávacom procese.

Špecifické ciele projektu

Zlepšením technického stavu a  vzdelávacích priestorov zabezpečiť vhodné podmienky na dosiahnutie zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu.

Modernizáciou vnútorného vybavenia priestorov, v ktorých prebieha vzdelávacia činnosť zvýšiť kvalitu a zaviesť nové formy vzdelávacieho procesu.

Väzba na strategický cieľ projektu

Aby sa dosiahol strategický cieľ projektu, je potrebné zabezpečiť technické podmienky vo vzdelávacích priestoroch na takú úroveň, aby proces vzdelávania bol poskytovaný v účelne zriadených učebniach, aby spĺňal požadované hygienické normy a potrebný komfort pre študentov a pedagógov.

Rozhodujúcou podmienkou pre splnenie strategického cieľa projektu je modernizácia vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov a to hlavne s ohľadom na zavedenie najmodernejšej informačnej a komunikačnej technológie. Splnenie tejto podmienky otvára možnosti pre zavedenie nových foriem učenia a učenia sa, ktoré prispejú k zvýšeniu procesu vo vytváraní vedomostnej spoločnosti.