Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Aktivity projektu

Názov špecifického cieľa projektu:

1.  Zlepšením technického stavu vzdelávacích priestorov zabezpečiť vhodné podmienky na dosiahnutie zvýšenej kvality vzdelávacieho procesu.

1.1       Stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútornej inštalácie vzdelávacích priestorov

Termín realizácie aktivity
08/2009 – 04/2014
Cieľ aktivity

Cieľom je získať stavebne upravené vnútorné a súvisiace vonkajšie priestory určené na vzdelávanie v ústavoch SAV-KE. Realizáciou aktivity sa splní podmienka vhodného technického stavu vzdelávacích priestorov nevyhnutného pre zavedenie modernej informačnej a komunikačnej technológie. 

2. Modernizáciou vnútorného vybavenia priestorov, v ktorých prebieha vzdelávacia činnosť zvýšiť kvalitu a zaviesť nové formy vzdelávacieho procesu.

2.1          Modernizácia a rozšírenie IKT sietí vo vzdelávacích priestoroch.
Termín realizácie aktivity
08/2009-04/2014
Cieľ aktivity

Modernizáciou prenosovej siete v ústavoch SAV-KE zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a rýchlosť prenosu dát potrebnú pre spoľahlivú prevádzku nasadenej špičkovej IKT technológie.

2.2              Modernizáciou IKT vybavenia vzdelávacích priestorov vytvoriť multimediálne a virtuálne učebne
Termín realizácie aktivity
10/2009 – 04/2014
Cieľ aktivity

Zmodernizovať vzdelávacie priestory vybavením dostupnými špičkovými technológiami IKT na úroveň, aby spĺňali podmienky pre zavedenie nových foriem učenia a učenia sa.

  • Miesto realizácie:       
  1.    Ústav materiálového výskumu SAV ( ÚMV SAV)
  2.    Ústav geotechniky SAV (ÚGt SAV)
  3.    Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV (ÚFHZ SAV)
  4.    Ústav experimentálnej fyziky SAV (ÚEF SAV)
  5.    Spoločenskovedný ústav SAV (SvÚ SAV)
  6.    Parazitologický ústav SAV ( PaÚ SAV)
  7.    Neurobiologický ústav SAV (NbÚ SAV)